طراحی و ساخته می شود و بر روی سطوح جلویی دندان نصب می شود.