لمینت پوسته ی نازکی از جنس سرامیک یا کامپوزیت است که با توجه به نیاز هر فرد