آیا لمینت دندان باعث پوسیدگی دندان می شود؟ چه عواملی در پوسیدگی دندان نقش دارند؟